Blog

Obračun PDV-a prema naplati – DA ili NE?

clients_612

Izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine, porezni obveznici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu koji nije veći od tri milijuna kuna mogu izabrati žele li obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada (računa).

Time Hrvatska ispunjava preporuku Europske komisije kojom se takve mjere predlažu državama članicama u cilju smanjivanja posljedica gospodarske krize.

Do sada je obračunavanje PDV-a prema naplaćenim naknadama bilo dopušteno samo obrtnicima i drugim fizičkim osobama obveznicima poreza na dohodak i oni su na svojim izlaznim računima bili obvezni stavljati oznaku R-2. Fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dobit i svim pravnim osobama koje su do posljednje izmjene Zakona bile dužne obračunavati i plaćati PDV prema obavljenim isporukama, obveza uplate PDV-a u državni proračun dospijevala je u propisanim mjesečnim ili tromjesečnim rokovima, iako često nisu od kupca naplatili izlazni račun. Od 1. siječnja 2015. svaki poslovni subjekt koji je obveznik PDV-a s godišnjim prometom koji ne prelazi tri milijuna kuna može do kraja te godine izabrati između plaćanja PDV-a prema izdanim ili prema naplaćenim naknadama.

Graničnik koji obveznicima PDV-a daje pravo izbora metode obračunavanja PDV-a godišnji je promet od tri milijuna kuna, bez uključenog PDV-a. U taj se iznos uračunava vrijednost isporučenih dobara i usluga oporezivih PDV-om, ali i izvozne isporuke dobara, isporuke izjednačene s izvozom i isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom koje su oslobođene PDV-a. Također u svotu od tri milijuna kuna godišnjeg prometa uračunava se vrijednost isporučenih nekretnina i usluga povezanih s osiguranjem, davanjem kredita i kreditnih garancija, posredovanjem u prodaji vrijednosnica i druge točno određene usluge financijskog sektora koje su oslobođene PDV-a.
Pravo prelaska na obračun PDV-a prema novčanom načelu ima svaki porezni obveznik koji ispunjava uvjet ostvarenoga godišnjeg prometa, neovisno o pravnom obliku organiziranja. Ako želi prijeći na plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama, dužan je o tome obavijestiti Poreznu upravu do 1. siječnja sljedeće godine i ta ga odluka obvezuje u sljedeće tri godine. Iznimno je za 2015. godinu rok dostavljanja izjave nešto duži, pa su porezni obveznici dužni Poreznoj upravi dostaviti izjavu do 20. siječnja 2015. godine. No i oni se već od 1. siječnja 2015. ponašaju sukladno izjavi koju su dostavili Poreznoj upravi. Opredijele li se za tu opciju, odluka ih obvezuje iduće tri godine tj. do 2017. godine i tek od 2018. godine mogu, ako imaju interesa, promijeniti način obračunavanja PDV-a. Ako bi im i prije isteka roka od tri godine godišnji promet premašio brojku od tri milijuna kuna, obvezni su od 1. siječnja sljedeće godine ponovno se vratiti na način obračunavanja PDV-a prema izdanim računima.
Porezni obveznici koji ne mijenjaju način obračunavanja PDV-a u odnosu na postupanja u 2014. godini ne dostavljaju nikakvu izjavu.
Pravo izbora i donošenje odgovarajuće odluke ovisit će o nizu čimbenika koji utječu na način poslovanja obveznika PDV-a. Na primjer, ako su mu pretežiti kupci građani koji plaćaju bez odgode, tj. naplatu pretešito vrši u gotovini, prelazak na obračunavanje PDV-a prema naplaćenim naknadama vjerojatno ne znači veliku promjenu u poslovanju i obrnuto, ako izlazne račune naplaćuje s velikom odgodom, obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama mogao bi pridonijeti poboljšanju likvidnosti poreznog obveznika.

Porez prema naplati – pretporez prema naplati 

Važno je voditi računa i o povezanom utjecaju prava na odbitak pretporeza. Ako se izlazni PDV obračunava prema naplaćenim naknadama i pravo na odbitak pretporeza ostvaruje se samo prema ulaznim računima koji su plaćeni. Za poduzetnika koji možda u sljedećim godinama namjerava investirati u opremu i drugu dugotrajnu imovinu, ali s odgodom plaćanja dobavljaču, to možda i nije najbolji izbor. Dodatno, kod nekih isporuka prema sili zakona ne smije se primjenjivati novčano načelo, kao npr. u slučaju premještanja i stjecanja dobara iz druge države članice, prometa usluga u druge države članice EU ili treće države, kod prijenosa porezne obveze u tuzemstvu (građevinske usluge obavljene drugom poreznom obvezniku, prodaja otpada) i dr., pa poreznom obvezniku koji pretežito ostvaruje godišnji promet od takvih transakcija neće biti isplativo mijenjati model obračunavanja PDV-a.
Ako se opredijele za tu opciju, porezni obveznici koji prijeđu na obračunavanje PDV-a prema naplaćenim naknadama obvezni su na svim izlaznim računima upisati  takvu napomenu. U poreznom knjigovodstvu moraju osigurati dvije grupe podataka: o izdanim i o naplaćenim izlaznim računima i isto tako podatke o ulaznim računima s kojih odbijaju pravo na pretporez. Ako je riječ o trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi koja vodi računovodstvenu evidenciju prema načelu nastanka poslovnog događaja, to će iziskivati potrebne  prilagodbe.clients_612

Posted in: Novosti

Leave a Comment (0) ↓